English | मराठी |  A
Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth (Agriculture University), Rahuri
Dist.- Ahmednagar (M.S.)
                 

Finance

Home / Finance / Circulars

Circulars

Sr.No. Title File
1 Tax Exemption Certificate 2024
2 सन २०२३-२४या आर्थिक वर्षात प्रशासकिय मंजुरी मिळालेले प्रस्ताव सन २०२४-२५ मध्ये पुनः श्च सादर न करणे बाबत व स्थायी अग्रीमांसाठी पुनः श्च मंजुरी न घेणेबाबत..
3 देयके पारीत करणेच्‍या कार्यवाही बाबत..
4 विद्यापीठ निधीत अंतर्गत विविध बँक खात्यामधील मुदत ठेवीवरील व्याजाची रकमेबाबत
5 विविध कार्यपुर्तीस्‍तव नस्‍ती मंजुरीस सादर करणेबाबत..
6 Income Tax Exemption Certificate 2023-2024
7 विद्यार्थ्‍यांनी जमा केलेले शैक्षणिक शुल्‍क परतावाबाबत..
8 माहे ३१ मार्च, २०२२ अखेरची जंगम / स्थावर मालमत्ता व जडवस्तू / उपभोग्य वस्तू/पशुधन बी-बियाणे धान्य इ. ची पडताळणी व तपासणी करणेबाबत.
9 विद्यापीठ महसुली उत्‍पन्‍न निधीमध्‍ये सर्व फिरत्‍या निधींमधून दरवर्षी निश्चित प्रमाणात कायमस्‍वरुपी २० टक्‍के अंशदान (Contribution) घेणेबाबत..
10 Income Tax Exemption Certificate 2022-2023
11 शुध्दीपत्रक - सन 2021-22 अखेरची जंगम स्थावर मालमत्ता व जडवस्तू, उपभोग्य वस्तू, पशुधन ,बी-बीयाणे इ. ची पडताळणी व तपासणी करणेबाबत.
12 सन २०२१-२२ अखेरची जंगम / स्थावर मालमत्ता व जडवस्तू / उपभोग्य वस्तू/पशुधन बी-बियाणे धान्य इ. ची पडताळणी व तपासणी करणेबाबत.
13 विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील विविध कार्यालयांमधील निरुपयोगी / विनावापर चल (Movable Assets) मालमत्तांचे निर्लेखन व लिलाव करणेबाबत.
14 माहे मार्च २०२१ अखेरच्‍या लेखा व वित्‍तीय कामकाजांचे नियोजनाबाबत..995, dtd-26.03.2021
15 सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात प्रशासकीय मंजुरी मिळालेले प्रस्ताव सन २०२१-२२ मध्ये पुनश्च मंजुरीस्ततव सादर न करणेबाबत.. ब) स्थाययी अग्रीमांसाठी पुनश्च‍ मंजुरी न घेणेबाबत जा.क्र. ११२१ दि. ३१.०३.२०२१
16 Online meeting व Conferencing App प्रणालींच्‍या खरेदी करणेबाबत मार्गदर्शक सूचना.. जा.क्र. मफुकृवि/नियंत्रक/स्‍वीस/९२४/२०२०, ि‍दि.२६.११.२०२०
17 सन २०२१-२०२२ या वित्‍तीय वर्षाचे अंदाजपत्रक पाठविणेबाबत.. जा.क्र.२८७/दि.०७.०८.२०२०
18 वीज देयकांबाबत..(जा.क्र. २२५, दि.१७.०७.२०१०)
19 दुरध्‍वनी देयकाबाबत.. (जा.क्र. २५०, दि.२७.०७.२०२०)
20 स्‍पष्‍टीकरण- आर्थिक काटकसरीच्‍या उपाययोजना (जा.क्र.२३७/२०२० दि.२३.०७.२०२०)
21 सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षामध्‍ये प्रशासकीय मंजूरी मिळालेले प्रस्‍ताव सन २०२०-२०२१ मध्‍ये पुनश्‍च मंजूरीस्‍तव सादर न करणेबाबत.. स्‍थायी अग्रीमांसाठी पुनश्‍च मंजूरी न घेणेबाबत..
22 आर्थिक काटकसरीच्‍या उपाययोजना (जा.क्र.मफुकृवि/नियंत्रक/स्‍वीस/८०२/२०२० दि.१८.०५.२०२०)
23 हयातीचा दाखला नमुना
24 सन २०१६-१७,२०१७-१८ व २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांचे वार्षिक ताळेबंद (बॅलन्स शीट) तयार करणेबाबत...
25 सन २०१६-१७,२०१७-१८ व २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांचे वार्षिक ताळेबंद (बॅलन्स शीट) तयार करणेबाबत...
26 नियंत्रक कार्यालयांतर्गत निर्गमित होणारे आदेश/ परिपत्रके विद्यापीठ संकेतस्‍थळावर प्रसिध्‍द करणेबाबत..
27 एक दिवसाचे वेतन पूरग्रस्‍त निधीस जमा दि.२०.०८.२०१९
28 Income Tax exempted Certificate
29 64) राज्‍य शासनेतर विशेषतः भाकृअप, नवी दिल्‍ली यांचेकडून प्राप्‍त होणा-या निधीच्‍या विनियोगास्‍तव त्‍यांनी निर्देशीत केलेल्‍या प्रशासकीय, वित्‍तीय व तांत्रिक मान्‍यता विषयक तरतुदींचे पालन करण्‍याबाबत दि.२३.०७.१९
30 माहे मार्च २०१७ अखेरची जंगम स्‍थावर मालमत्‍ता व जडवस्‍तू उपभोग्‍य वस्‍तू पशूधन, बी-बीयाणे इ. ची पडताळणी व तपासणी करणेबाबत दि.२७.०७.२०१९
31 जी एस टी नोंदणी प्रति (DDO) करणेबाबत दि.३०.०५.२०१९
32 आयकर व जीएसटी विषयक उजाळणी कार्यशाळा दि. २८.०५.२०१९
33 विद्यापीठाचे आर्थिक व्‍यवस्‍थापन व निधी बळकटीकरण सन १९-२० चे जमा खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करणेस्‍तव आढावा घेणे दि.१५.०५.१९
34 संगणक, प्रिंटर, लॅपटॉप, सर्व्‍हर व इतर आयटी उपकरणांचे आयुष्‍यमान ठरविणे व कालबाह्य झाालेल्‍या उपकरणांची विल्‍हेवाट लावणेबाबत दि.९.०५.२०१९
35 Teching staff 7th pay dt. 5.4.2019
36 महसुली उत्पन्न निधी परतावे दि.५.४.२०१९
37 प्रदनाचे धनादेश व त्यावरि करकपातिचे धनादेशबाबत दि.५.४.२०१९
38 सन १८-१९ या आर्थिक वर्षात मंजूरी मिळालेले प्रस्‍ताव पुनश्‍च मंजूरीसाठी सादर न करणे बाबत दि.२.४.१९
39 Application of GST 5 per cent dt. 25.03.19
40 माहे मार्च २०१९ अखेरच्या वित्तीय कामकाजाबाबत दि. २२.०३.२०१९
41 विद्यापीठाला प्राप्त होणाऱ्या उत्पादन चाचणी शुल्क देणग्या व इतर निधीवर होणाऱ्या आयकर कपाती बाबत दि. २०. ०२. २०१९
42 व्यवसायकर नोंदणी व व्यवसायकर विवरण नियमितपणे सादर करणे बाबत दि.१५.०२.२०१९
43 मंजूरी आदेशाच्या प्रति देणे बाबत दि. ०४.०२.२०१९
44 दि. २४ ऑगस्ट २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करणे बाबत दि. २५.०१.२०१९
45 आकृती बंधानुसार सेवार्थ मधील पदांची पडताळणी दि. २२. ०१. २०१९
46 अन्य व्यक्ती संस्था यांचे ताब्यात वापरात भाडेतत्वावर अथवा अन्य प्रकारे दिलेल्या विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील स्थावर मालमत्ताबाबत माहिती सादर करणे बाबत दि. २२.०१.२०१९
47 GST, Income Tax, Royalty ची चालने शासन खाती बँकेत भरणा करणे बाबत दि.१९.०१.२०१९
48 आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये विद्यापीठ महसुली उत्पन्न व शासनाचे वेतनेतर अनुदानात खर्च मंजुरीबाबत दि.१४.०१.२०१९
49 दि. २४ ऑगस्ट २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करणे बाबत दि.१४.१२.२०१८
50 अन्य व्यक्ती संस्था यांचे ताब्यात वापरात भाडेतत्वावर अथवा अन्य प्रकारे दिलेल्या विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील स्थावर मालमत्ताबाबत माहिती सादर करणे बाबत दि.०४.१२.२०१८
51 सन २०१८-१९ करीता राज्य शासन आकस्मित निधी व विद्यापीठ महसुली उत्पन्न निधीतील अनुदान एकत्रितपणे वितरित करणेबाबत दि.२६.११.२०१८
52 पारिभाषिक अंशदान निवृत्ती वेतन योजना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेतंगत योजनेच्या सभासदाचा सेवा कालवधीत मृत्यू झाल्यास त्याचा कुटुंबीयाना द्यायच्या सानू ग्रह अनुदानाबाबत दि.०१.११.२०१८
53 सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांमधील अनुदान विनियोग व खर्चाच्या नियोजनाबाबत दि.२९.१०.२०१८
54 कंत्राटी मजुरांच्या मासिक वेतनाबाबत दि.२९.१०.२०१८
55 महागाई भत्याच्या दरात दि. ०१. ०१. २०१८ पासून सुधारणा दि. २०. १०. २०१८
56 वस्तू व सेवा कराच्या (GST) TDS कपाती बाबत दि.१०.१०.२०१८
57 विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील विविध कार्यालयांमधील निरुपयोगी विनावापर चल मालमत्ताचे (Movable Assets) हस्तांतरण, निर्लेखन व लिलाव कारणेबाबतची कार्यवाही तातडीने करणेबाबत दि.२८.०९.२०१८
58 वस्तू व सेवा खरेदीसाठी Gem Portal वर Buyer ची नोंदणी करणेबाबत दि.१९.०९.२०१८
59 राज्यातील केरळ राज्यात पावसामुळे उदभवलेल्या नैसर्गिक आपत्ती ग्रस्ता ना एक दिवसाचे वेतन देणे बाबत दि.१९.०९.२०१८
60 भा कृ अ प नवी दिल्ली अनुदानित शिष्यवृत्ती बाबत दि.०३.०९.२०१८
61 घर बांधणी अग्रीम परिपत्रकाबाबत दि.३०.०८.२०१८
62 राज्य उत्पादन अंदाजकरिता आकडेवारी - भांडवल निर्मितीबाबत आधारभूत माहिती पाठविणेबाबत दि.१४.०८.२०१८
63 विद्यापीठ निधीचे आर्थिक वर्ष २०१८-१९ चे अंदाजपत्रक सादर करणे इ देयके पारित करणेबाबत दि.३१.०७.२०१८
64 समूह गट विमा योजनेच्या (GSLI) पॉलीसीचे नूतनीकरण करणेबाबत दि.२१.०५.२०१८
65 सन २००८-०९ ते सन २०१०-११ या आर्थिक वर्षांमध्ये पुस्तकी समायोजनाने कपात करण्यात आलेल्या आयकर रकामाबाबत दि.१९.०५.२०१८
66 विद्यापीठ निधीचे आर्थिक वर्ष २०१८-१९ चे अंदाजपत्रक सादर करणे इ देयके पारित करणेबाबत दि.१८.०५.२०१८
67 वस्तू व सेवा खरेदी GeM (Govt. e Market) पोर्टल , ई - निविदा प्रक्रिया व GST Act अंतर्गत तरतुदी याआधारीत सर्वंकष कार्यपद्धती निश्चित करणेबाबत दि.१५.०५.२०१८
68 सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांमध्ये प्रशासकीय मंजुरी मिळालेले प्रस्ताव सन २०१८-१९ मध्ये पुन श्च मंजुरीस्तव सादर न करणेबाबत दि.०८.०५.२०१८
69 नियंत्रक या पदाबाबत दि.०३.०५.२०१८
70 सन २०१७-१८ साठी उपयोगिता प्रमाणपत्र वेळीच सादर करणेबाबत दि.०३.०४.२०१८
71 सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाचे व्यवहार बंद करतांना घयावयाची दक्षता दि.०२.०४.२०१८
72 राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचायांना मंजूर करण्यात येणाऱ्या महागाई भात्याच्या दरात दि. १ जुलै २०१७ पासून सुधारणा करण्याबाबत दि.२२.०३.२०१८
73 माहे मार्च २०१८ अखेरच्या लेखा व आर्थिक कामकाजाबाबत दि.२१.०३.२०१८
74 माहे मार्च २०१८ अखेर वितरीत होणाऱ्या वेतनेतर आकस्मित खर्चाच्या अनुदानाच्या विनियोगाबाबत दि.१९.०३.२०१८
75 DCPS योजनेतील सदस्य अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या दि.३१.०३.२०१७ रोजीच्या शिल्लक निधीची पडताळणी करणेबाबत दि.२२.०२.२०१८
76 सन १९७२-७४ ते २०१०-१२ या आर्थिक वर्षातील प्रलंबित लेखा आक्षेपातील वसुली व प्रलंबित अग्रीमांबाबत उध्दभवलेल्या आक्षेपांबाबत माहिती पाठवने बाबत दि.०१.०२.२०१८
77 सन २०१६-१७ या वर्षाचा वार्षिक ताळेबंद (Balance Sheet) तयार करणेबाबत दि.०१.०२.२०१८
78 वेतनेतर आकस्मिक खर्चात काटकसर करणेबाबत दि.२३.०१.२०१८
79 सन २००८-०९ ते २०१०-११ या आर्थिक वर्षातील आयकरासंबंधीच्या नोटिसाबाबत दि.०९.०१.२०१८
80 DCPS योजनेतील सदस्य अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या दि.३१.०३.२०१७ रोजीच्या शिल्लक निधीची पडताळणी करणेबाबत दि.२७.१२.२०१७
81 सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाचे सुधारीत अंदाजपत्रक दि.२२.१२.२०१७
82 सेवार्थ प्रणालीतील देयके तयार करतांना करावयाची कार्यवाही दि.२०.१२.२०१७
83 मूकबधीर तसेच श्रवण शक्तीतील दोष असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना वाहतूक भत्ता मंजूर करणेबाबत दि.१५.१२.२०१७
84 NPS योजनेत DDO म्हणून नोंदणी करणे बाबत दि. १३. १२. २०१७
85 पी. फ. एम. एस. प्रणालीमध्ये माहिती भारणेबाबत दि.१३.११.२०१७
86 वेतनेत्तर खर्चात काटकसर करणेबाबत व वस्तू सेवा खरेदीसाठी GeM (Govt. e Market) या पोर्टल चा वापर करणेबाबत दि.०७.०९.२०१७
87 माहे मार्च २०१७ अखेर जंगम स्थावर मालमत्ता व जडवस्तू उपभोग्य वस्तू पशुधन,बी -बियाणे इ. ची पडताळणी व तपासणी करणे बाबत दि.३१.०८.२०१७
88 सेवा निवृत्तीपर भविष्य निर्वाह निधी व इतर अंतिम प्रदानाचे प्रस्ताव वेळीच सादर करणेबाबत दि.०४.०८.२०१७
89 DCPS योजनेतील रक्कमेचा परतावा दि.१९.०७.२०१७
90 इंधन अग्रीम कार्यपद्धतीत बदल करणेबाबत दि.१४.०७.२०१७
91 इंधन अग्रीम कार्यपद्धतीत बदल करणेबाबत दि.०३.०७.२०१७
92 अदात्याच्या लाभाथीच्या बँक खात्यात इलेकट्रॉनिक पद्धतीने थेट प्रदान करणेबाबत दि.०१.०७.२०१७Privacy Policy | Disclaimer | Committee | Linking Policy | Citizens Charter | Login
© 2019 Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri
Ahmednagar, Maharashtra-413722. India
Developed & Maintained by Agriculture Knowledge Management Unit, MPKV, Rahuri
Total Visitor :564337